Back to Overview

Gerlach gaat over op het nieuwe verplichte DMS Systeem (Douane Management Systeem)

Bij invoering van het UCC (Union Customs Code) op 1 mei 2016, is opgenomen dat alle communicatie digitaal dient plaats te vinden en dat de aangiftes in lijn moeten zijn met het WCO-model (Word Customs Organization).

(Please note: English version available below)

Achtergrond:

Bij invoering van het UCC (Union Customs Code) op 1 mei 2016, is opgenomen dat alle communicatie digitaal dient plaats te vinden en dat de aangiftes in lijn moeten zijn met het WCO-model (Word Customs Organization).

De huidige systemen van de douane voldoen niet meer aan alle voorwaarden die daarin zijn gesteld en heeft de douane besloten om over te gaan tot de invoering van DMS 4.0.

De Nederlandse Douane zal stapsgewijs in 2023 haar bestaande aangiftesystemen (AGS, GPA en SPA) omzetten naar het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS). Deze aanpassing heeft gevolgen voor bedrijven die goederen importeren of exporteren van of naar landen buiten de Europese Unie. Doel van dit nieuwe EU-datamodel is dat de verschillende diensten van de lidstaten beter met elkaar kunnen communiceren. Ook Gerlach zal moeten overgaan op het nieuwe DMS.

Wat betekent dit voor u:

Concreet betekent dit dat er meer informatie en andere data in de aangifte moet worden vermeld.

Wij zullen u, indien van toepassing, om additionele informatie vragen om de aangifte correct te kunnen verwerken.

De aangever, Gerlach of logistiekdienstverleners, zullen in DMS zelf de aangifte moeten corrigeren nadat de Douane bij een controle bevindingen heeft geconstateerd, iets wat nu nog door de douanebeambte wordt gedaan. Dit houdt concreet in dat vanaf de introductie van DMS wij contact met u zullen opnemen indien de aangifte gegevens op ‘te corrigeren’ valt on de juiste aangifte gegevens te achterhalen. Goederen worden pas vrijgegeven als de ‘gecorrigeerde’ aangifte volledig is verwerkt door de douane. De implementatie zal (waarschijnlijk) uiterlijk voor 30 juni 2023 gerealiseerd moeten zijn (na deze datum mogen er geen AGS aangiftes verstuurd, of maandaangiftes op papier of dvd ingeleverd worden).

Andere aangiftes zoals T2L/T2LF zullen in een later stadium maar uiterlijk eind 2024 overgaan op een vorm van digitaal indienen.

U kunt er zeker van zijn dat Gerlach op tijd klaar is met de implementatie van het nieuwe DMS zodat u de service blijft houden die u van ons gewend bent.

Meer informatie:

Voor meer informatie neemt u contact op met uw contact persoon bij Gerlach en voor uitgebreide en meest recente informatie verwijzen wij u naar de site van de douane. Te vinden op: www.douane.nl/dms


Gerlach moves to new mandatory DMS System (Customs Declaration Management System)

Background:

When the UCC (Union Customs Code) was introduced on May 1, 2016, it was included that all communications should be digital and that declarations should be in line with the WCO (Word Customs Organization) model.
Customs’ current systems no longer meet all the conditions set therein and Customs has decided to move to the implementation of DMS 4.0.
Dutch Customs will gradually convert its existing declaration systems (AGS, GPA and SPA) to the new Customs Declaration Management System (DMS) in 2023. This change will affect companies that import or export goods from or to countries outside the European Union. The purpose of this new EU data model is to allow the various member state services to communicate better with each other. Gerlach will also have to switch to the new DMS.

What does this mean for you:

Specifically, it means that more information and other data must be included in the declaration.
If applicable, we will ask you for additional information in order to process the declaration correctly.
The declarant, Gerlach or logistics service providers, will have to correct the declaration in DMS themselves after Customs has identified findings during an inspection, something that is currently still done by the customs officer. In concrete terms, this means that from the introduction of DMS we will contact you if the declaration data can be ‘corrected’ in order to retrieve the correct declaration data. Goods will not be released until the ‘corrected’ declaration has been fully processed by Customs. The implementation will (probably) have to be realized before June 30, 2023 at the latest (after this date, no AGS declarations may be sent, or monthly declarations on paper or DVD submitted).
Other declarations such as T2L/T2LF will transition at a later stage but no later than the end of 2024 move to some form of digital filing.
You can rest assured that Gerlach will complete the implementation of the new DMS in time for you to continue to receive the service you have come to expect from us.

More information:

For more information please contact your contact person at Gerlach and for comprehensive and latest information please refer to the customs site.

Follow us:
Get to know Gerlach as a business partnerMore information

Get in Contact with us!

Leading neutral provider of customs services in Europe
Locally rooted - globally connected in more than 200 countries
More than 140 years of experience in customs services
Copyright ©2024 Gerlach Customs
X
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram