Zásady ochrany osobních údajů

GERLACH spol. s r.o. (dále také jen „Gerlach“, „my“), společnost skupiny Deutsche Post DHL, přikládá velký význam ochraně vašich osobních údajů, které zpracováváme v našich každodenních obchodních procesech. Osobní údaje, které shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky, zpracováváme v souladu s právními předpisy. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou také založeny na pokynech pro ochranu osobních údajů platných pro skupinu Deutsche Post DHL. Níže uvádíme informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek www.gerlach-customs.com („webová stránka“).

I. Obecné informace

 1. Kontaktní údaje našeho správce a pověřence pro ochranu osobních údajů
Odpovědnost za provoz této webové stránky Gerlach Zolldienste GmbH Keniastraße 12 D-47269 Duisburg Tel.: +49 (0)203 348 599-100 Fax: +49 (0)203 348599-11 [email protected] Odpovědnost za Gerlach spol. s r.o.: GERLACH spol. s r.o. K Vypichu 1086 CZ-252 19 Rudná u Prahy Tel.: +420 311 690 055 [email protected] Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo nabízenými službami, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: Deutsche Post AG Gabriela Krader LL. M. Corporate Data Protection 53250 Bonn Německo E-mail: [email protected]
 1. Osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.
 1. Práva subjektů údajů
Máte následující práva na ochranu osobních údajů:
 1. V souladu s čl. 15 GDPR můžete požádat o informace o svých osobních údajích zpracovávaných konkrétním správcem.
 2. Pokud vaše údaje nejsou (nebo již nejsou) správné, můžete požádat o jejich opravu v souladu s čl. 16 GDPR.
 3. O výmaz svých osobních údajů můžete požádat v souladu s čl. 17 GDPR.
 4. V souladu s čl. 18 GDPR máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 5. Pokud jsou splněny požadavky čl. 20 (1) GDPR, máte právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 6. Pokud je zpracování vašich údajů založeno na oprávněném zájmu, máte právo vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR.
 7. Pokud jste udělili souhlas s určitým typem zpracování, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna tím, že budete informovat příslušné kontaktní adresy v souladu s čl. 7 (3) GDPR.
 8. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy o ochraně údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorujícího úřadu pro ochranu údajů v souladu s čl. 77 odst. 1 GDPR.
Příslušným dozorujícím úřadem pro společnost Gerlach je: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen Kavalleriestr. 2-4 40213 Düsseldorf Telefon: 0211/38424-0 Fax: 0211/38424-999 E-mail: [email protected] Pokud si přejete uplatnit svá práva subjektu údajů, obraťte se na výše uvedenou adresu. Zpracování údajů při uplatňování vašich práv: Abychom mohli zpracovat vaši žádost, stejně jako pro účely identifikace, chceme zdůraznit, že vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.
 1. Doba uchovávání
Jakmile přestane platit účel uchovávání, vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány. Kromě toho mohou být údaje uchovávány z důvodu zákonných nebo smluvních dob uchovávání. Údaje budou také zablokovány nebo vymazány, když vyprší zákonem předepsaná doba uchovávání, pokud není ze smluvních důvodů nutné další uchovávání údajů. Další informace o lhůtách uchovávání spojených s konkrétními výrobky a službami naleznete v níže uvedených částech.
 1. Kategorie příjemců
Vaše osobní údaje žádným způsobem neprodáváme, nepřenášíme ani nepředáváme třetím stranám a nebudeme tak činit ani v budoucnu, pokud to nebude vyžadováno zákonem, nebude to nezbytné pro účely smlouvy nebo pokud k takovému přenosu nedáte souhlas. Externí poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem (např. činnosti zákaznického servisu, IT služby), nabízejí dostatečné záruky o zavedení vhodných technických a organizačních opatření takovým způsobem, že zpracování je prováděno v souladu s požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Jsou smluvně zavázáni zachovávat přísné utajení v souladu s čl. 28 GDPR. V těchto případech i nadále neseme odpovědnost za ochranu vašich osobních údajů. Externí poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje pouze na základě zdokumentovaných pokynů příslušných správců.
 1. Přenos do třetích zemí
Zpracování vašich údajů probíhá také v zemích mimo EU. Kromě evropských předpisů GDPR je zpracování osobních údajů prováděno také na základě závazných podnikových pravidel a standardních smluvních doložek EU.
 1. Zásady ochrany osobních údajů ve skupině
Zásady ochrany osobních údajů ve skupině DPDHL upravují normy zpracování údajů platné v celé skupině se zvláštním zaměřením na přenos údajů do třetích zemí, tj. předávání osobních údajů do zemí mimo EU, které nemají uznávanou odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud chcete získat další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve skupině, klikněte sem.
 1. Zabezpečení údajů
Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před zneužitím a ztrátou. Vaše osobní údaje jsou například uloženy v zabezpečeném provozním prostředí, které není přístupné veřejnosti. V některých případech jsou vaše osobní údaje během přenosu šifrovány pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). To znamená, že pro komunikaci mezi vaším počítačem a našimi servery se používá schválená metoda šifrování za předpokladu, že váš prohlížeč podporuje protokol SSL. Pokud si s námi přejete komunikovat e-mailem, mějte na paměti, že důvěrnost přenášených informací nelze zaručit. Obsah e-mailových zpráv mohou přečíst třetí strany. Z tohoto důvodu doporučujeme zasílat důvěrné informace poštou.
 1. Změny zásad ochrany osobních údajů
Obsah těchto zásad ochrany osobních údajů je pravidelně kontrolován. Správci si vyhrazují právo na změnu zásad ochrany osobních údajů, a to s předchozím upozorněním nebo bez něj. Dbejte na to, abyste případné změny pravidelně kontrolovali.

II. Zpracování údajů při návštěvě našich webových stránek         

 1. Návštěva našich webových stránek
Společnost Gerlach dbá na to, aby osobní údaje návštěvníků této webové stránky byly chráněny. Když tuto webovou stránku navštívíte, webové servery z bezpečnostních důvodů dočasně ukládají osobní údaje, které mohou umožnit identifikaci. Shromažďují se následující údaje:
 • název hostitele přistupujícího počítače,
 • IP adresa,
 • webová stránka, ze které jste na tyto webové stránky vstoupili,
 • seznam stránek, které jste navštívili v rámci naší celkové internetové prezentace,
 • datum a doba trvání vaší návštěvy, oznámení, zda byla návštěva úspěšná,
 • objem přenesených dat,
 • informace o identifikačních údajích typu prohlížeče a operačního systému, který používáte.
Další osobní údaje jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud tyto údaje neposkytnete z vlastní vůle, např. při vyplňování online kontaktního formuláře, v průběhu registrace, zákaznického průzkumu, soutěže, zpracování smlouvy nebo v souvislosti s dotazem. Dočasné uložení těchto údajů je nezbytné během vaší návštěvy webových stránek, aby vám mohla být webová stránka doručena. Další ukládání do souborů protokolů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek a bezpečnosti našich IT systémů. Na tyto účely se vztahuje i oprávněný zájem při zpracování osobních údajů. Toto opatření se provádí na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě poskytování webových stránek k tomu dojde v okamžiku ukončení relace. Soubory protokolů (protokoly přístupu) jsou uchovávány pro správce, který k nim má přímý a výhradní přístup po dobu 24 hodin. Poté jsou k dispozici pouze nepřímo prostřednictvím obnovení ze záložních pásek a po 30 dnech jsou trvale odstraněny.
 1. Registrace na naší platformě
 1. Zákaznický účet
Pokud chcete využívat naše služby, je nutné, abyste se na naše webové stránky přihlásili jako zákazník. To vyžaduje registraci. Registrace zákaznického účtu je nutná k tomu, abychom vám mohli poskytnout funkce a nástroje platformy a umožnili vám přístup k našim nabídkám. Dále máte po registraci možnost svůj účet spravovat. Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR. Pokud zákon nevyžaduje delší dobu uchovávání, budou vaše registrační údaje uchovávány, dokud se nerozhodnete svůj účet odstranit. Pokud se chcete zaregistrovat, je nutné poskytnout níže uvedené osobní údaje:
 • Název společnosti
 • Počet prohlášení za rok
 • Celé jméno
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • Země
 • DIČ
Po odeslání svých osobních údajů od nás obdržíte e-mail. Pokud chcete registraci dokončit, je třeba použít potvrzovací odkaz. V rámci registrace a potvrzení bude také uložena vaše IP adresa a čas registrace nebo potvrzení, aby bylo možné vaši registraci ověřit. b. Zpracování údajů za účelem plnění smlouvy V rámci poskytovaných služeb, zejména dopravních a logistických, jsou osobní údaje zpracovávány na základě smluv, které s vámi byly uzavřeny. Tyto údaje se používají například ke správě údajů o zákaznících, ke zpracování plateb a v případě potřeby k provádění úvěrových kontrol. Některé přepravní údaje jsou poskytovány orgánům země tranzitu nebo určení – v závislosti na příslušných právních požadavcích – pro účely celního odbavení a zdanění nebo kvůli bezpečnostním kontrolám. Tyto údaje obvykle zahrnují jméno a adresu odesílatele, jméno a adresu příjemce, popis zboží, množství, hmotnost a hodnotu zásilky. Za účelem plnění (deklarační) smlouvy jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka a (alternativního) příjemce (např. jméno, adresa odesílatele a (alternativního) příjemce, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o zásilce, doručovací dokumentace, například podpis, GPS údaje a čas doručení, bankovní údaje, identifikační údaje). Obecně platí, že právním základem je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR, protože zpracování se provádí za účelem plnění smlouvy, ve které jste (nepřímo) zapojeni, a za účelem prokázání správného poskytnutí služby. Dále se zpracování údajů provádí za účelem splnění zákonných povinností v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR v souvislosti s plněním smlouvy. c. Zpracování údajů kvůli zajištění bezpečnosti, kvality a optimalizace procesů Údaje shromážděné v průběhu plnění smlouvy zpracováváme pro účely zabezpečení (údajů) (např. pro odhalování trestných činů nebo zneužití), k tvorbě statistik a k zajištění kvality, optimalizace procesů a spolehlivosti plánování v rozsahu povoleném zákonem. Na tomto zpracování máme oprávněný zájem s ohledem na zajištění bezproblémového provozu a neustálého zlepšování jednotlivých výrobků a služeb. Podle našeho názoru neexistuje žádný převažující zájem hodný ochrany, protože intenzita úkonů zpracování je mimořádně nízká, např. prostřednictvím používání pseudonymů. Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. d. Zpracování údajů pro prodejní účely Pokud se zaregistrujete jako zákazník, budou vaše adresní údaje (např. jméno, adresa) zpracovány, abychom vás mohli informovat o nabídkách, novinkách, výrobcích a službách společnosti Gerlach. Právním základem pro toto výše zmíněné zpracování je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá zejména v poskytování optimálních a zákazníkům na míru poskytovaných služeb. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování. Pokud se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, použijeme vaši e-mailovou adresu pro výše uvedené účely. Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Odběr informací a novinek e-mailem můžete kdykoli ukončit kliknutím na příslušný odkaz v dolní části e-mailu. Pomocí výše uvedené kontaktní adresy můžete také kdykoli odvolat svůj souhlas s účinností do budoucna. Pokud odhlásíte odběr e-mailové komunikace nebo odvoláte svůj souhlas, budou příslušné údaje v seznamu adresátů odstraněny nebo zablokovány a nebudou již pro tyto účely zpracovávány. Měření úspěšnosti provádíme v rámci procesu rozesílání e-mailů. Například se vytvoří záznam o tom, zda byl příjemce e-mail otevřel a zda kliknul na odkazy v e-mailu. Analýzy slouží k identifikaci čtecích návyků uživatelů a k přizpůsobení obsahu nebo k zasílání různého obsahu podle zájmů uživatelů. Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Toto zpracování údajů pro naše účely přímého marketingu se provádí v rámci našeho oprávněného zájmu. e. Platební služby V závislosti na zvoleném způsobu platby používáme platební služby třetích stran. Vzhledem k tomu, že platba souvisí se smluvním vztahem s vámi, je právním základem pro všechny způsoby platby článek 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR. Vezměte na vědomí poznámky k ochraně osobních údajů u platebních služeb. Další informace naleznete zde: https://stripe.com/en-es/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr
 1. Pracovní pozice a kariéra ve společnosti Gerlach
Tato část popisuje zpracování osobních údajů při používání webových stránek kariérního portálu skupiny Deutsche Post DHL Group včetně mobilních aplikací (naše „aplikace“). a. Kdo je za tento kariérní portál odpovědný? Odpovědnou stranou ve smyslu GDPR je: Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle Str. 20 53113 Bonn Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů na tomto kariérním portálu, můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Deutsche Post AG, a to buď poštou na uvedené adrese nebo e-mailem na adrese [email protected]. b. Zpracování osobních údajů společností Deutsche Post AG V následujícím textu bychom vám rádi poskytli přehled o způsobu, jakým zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů při vstupu na naše webové stránky a jaké typy osobních údajů zpracováváme, pro jaké účely a v jakém rozsahu.
 1. Zpracování osobních údajů při vstupu na naše webové stránky – soubory protokolů
Při vstupu na naše webové stránky se automaticky shromažďují informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolů serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Kromě toho se k poskytování požadované služby přenáší a používá IP adresa. Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné poskytování obsahu požadovaných webových stránek a jsou při používání internetu povinné. V souladu s naším pojetím zabezpečení IT se narůstající data v souboru protokolu ukládají po dobu 120 dnů, abychom mohli zjišťovat a analyzovat případné útoky proti našim webovým stránkám. Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 p. 1 f) DSGVO.
 1. Pracovní doporučení přizpůsobená pro jednotlivce
Na našich webových stránkách máte možnost získat pracovní doporučení, které bude přizpůsobené vašim potřebám. Za tímto účelem používáme informace, které poskytnete na webových stránkách nebo prostřednictvím konverzačního bota (upřednostňované místo výkonu práce, pracovní zkušenosti, dovednosti a popis práce), abychom vám ukázali vhodné pracovní pozice. Pokud nahrajete životopis, automaticky si z něj výše uvedené informace přečteme a použijeme je k zobrazení vhodných pracovních nabídek. Vaše údaje ukládáme v pseudonymní podobě pomocí souboru cookie po dobu 12 měsíců, abychom vám při pozdějším přístupu na webové stránky mohli zobrazit vhodné pracovní nabídky na základě vašich údajů. Není proto možné, abychom identifikovali konkrétní osobu. Právním základem pro nastavení souboru cookie je souhlas udělený v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Právním základem pro další zpracování údajů za účelem zobrazení vhodných pracovních pozic je článek 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO.
 1. Vytvoření profilu
Při žádosti o informace pro individuálně přizpůsobená pracovní doporučení máte možnost dobrovolně poskytnout své osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu). Pokud nám je poskytnete, budeme vaše osobní údaje uchovávat v personalizované podobě po dobu 12 měsíců, abychom vám mohli zobrazit naše individuálně přizpůsobená pracovní doporučení v personalizované podobě a zejména abychom vás mohli za tímto účelem osobně oslovit. Právním základem je váš souhlas udělený v souladu s čl. 6 (1) p. 1 písm. a DSGVO.
 1. Registrace k upozornění na pracovní nabídky
Při registraci k upozornění na pracovní nabídky používáme tzv. postup dvojitého přihlášení. To znamená, že po zadání e-mailové adresy vám zašleme potvrzovací e-mail na zadanou adresu a požádáme vás o potvrzení, že si přejete dostávat upozornění na na pracovní nabídky. Pokud potvrzení do čtyř hodin neprovedete, vaše registrace bude automaticky smazána. Pokud potvrdíte své přání dostávat upozornění na pracovní nabídky, uložíme vaši e-mailovou adresu na dobu 12 měsíců nebo do doby, než se odhlásíte z odběru upozornění na pracovní nabídky. Uložení slouží k tomu, abychom vám mohli zasílat vhodné pracovní nabídky na základě vámi vyhledávaných informací. Dále ukládáme vaše IP adresy a časy registrace pokaždé, když se zaregistrujete a registraci potvrdíte, abychom zabránili zneužití vašich osobních údajů a mohli poskytnout důkaz o správném odeslání. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO. Povinné informace pro zasílání upozornění na pracovní nabídky jsou e-mailová adresa, požadovaná oblast a vaše kariérní úroveň. Na tomto základě vám poté můžeme zasílat příslušná pracovní doporučení. Svůj souhlas můžete odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s upozorněním na pracovní nabídky.
 1. Informace pro zajištění bezpečnosti údajů
Na našich stránkách přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili u nás uložené osobní údaje před přístupem třetích stran, ztrátou nebo zneužitím a umožnili bezpečný přenos údajů. Musíme zdůraznit, že vzhledem ke struktuře internetu může dojít k neoprávněnému přístupu k údajům třetími stranami. Je proto také vaší odpovědností, abyste své osobní údaje chránili před zneužitím, a to buď šifrováním, nebo jiným způsobem. Bez vhodných ochranných opatření mohou být zejména nešifrované údaje, i když jsou přenášeny e-mailem, přečteny třetími stranami.     6. Použití sledování webů Společnost Gerlach používá sledovací software ke zjištění toho, kolik uživatelů navštěvuje naše webové stránky a jak často. Tento software se nepoužívá ke shromažďování osobních údajů jednotlivců nebo jednotlivých IP adres. Údaje jsou používány výhradně v anonymní a souhrnné podobě pro statistické účely a za účelem dalšího rozvoje webových stránek. Klikněte zde:
 1. Použití souborů cookie
Soubory cookie jsou malé soubory, které se při návštěvě této webové stránky ukládají do vašeho zařízení a obsahují konkrétní informace, které se týkají vás. Soubory cookie pomáhají určit četnost využívání a počet uživatelů, kteří tyto webové stránky navštíví, a zlepšují naše služby, aby pro vás byly co nejpohodlnější a nejúčinnější. Používáme soubory cookie relace v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písmeno f) GDPR za účelem optimalizace této webové stránky a zajištění pohodlného a nerušeného používání. Tyto soubory cookie jsou uloženy pouze po dobu vaší návštěvy na této webové stránce. Při zavření prohlížeče se automaticky odstraní. Za druhé, „trvalé soubory cookie“ se používají k zaznamenávání informací o návštěvnících, kteří tyto webové stránky navštěvují pravidelně. Důvodem pro používání těchto souborů cookie je možnost nabídnout vám optimální uživatelské prostředí a také vás rozpoznat, abychom vám při opakovaném používání webových stránek mohli představit co nejrozmanitější stránky a nový obsah. Když vstoupíte na tuto webovou stránku, banner souboru cookie vás bude informovat, že používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Právním základem pro zpracování osobních údajů k analytickým účelům za pomoci souborů cookie je článek 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR za předpokladu, že uživatel k tomu poskytl svůj souhlas. Samozřejmě máte možnost ukládání souborů cookie deaktivovat. Neprovádíme žádné individuální profilování na základě chování při používání. Obsah trvalého souboru cookie je omezen na identifikační číslo. Vaše jméno, e-mailová adresa, IP adresa atd. se neukládají.
Po kliknutí se otevře jedno centrum předvoleb důvěryhodnosti, stejné chování jako u odkazu na nastavení souboru cookie v zápatí. 
 1. Odkazy na sociální sítě
Naše webové stránky obsahují jednoduché odkazy na následující sociální sítě:
 • Facebook (provozovaný společností: Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (provozovaný společností: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • LinkedIn (provozovaný společností: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko)
 • Youtube (provozovaný společností: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
V těchto případech dochází k přenosu údajů k uvedeným provozovatelům sociálních médií pouze v případě, že kliknete na odpovídající ikonu (např. „f“ pro Facebook). Pokud na jednu z těchto ikon kliknete, otevře se v místním okně stránka odpovídajícího provozovatele sociální sítě. Zde můžete zveřejňovat informace o našich výrobcích podle předpisů provozovatele sociální sítě. Kromě toho se na některých námi nabízených stránkách zobrazuje volně přístupný obsah od poskytovatele třetí strany YouTube. Za účelem zobrazení obsahu těmto třetím stranám nepředáváme žádné osobní údaje. Služba YouTube má své vlastní zásady používání souborů cookie a zásady ochrany osobních údajů, nad kterými nemáme kontrolu. Od příslušného poskytovatele si zjistěte informace o údajích, které poskytovatel třetí strany shromažďuje.
 1. Kontakt
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách, e- mailem, telefonicky, prostřednictvím sociálních sítí nebo poštou. Vámi poskytnuté osobní údaje (např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, poznámky, zákaznické číslo) jsou zpracovávány výhradně za účelem technické správy našich webových stránek a za účelem poskytování požadovaných služeb a informací. Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem zde vyplývá z cíle odpovědět na vaše dotazy a tím udržet a podporovat vaši spokojenost jako zákazníka nebo uživatele našich webových stránek. Naším oprávněným zájmem je zejména zajištění plynulého průběhu procesu, zpracování požadavků zákazníků, přímý marketing vlastních výrobků a služeb a jejich neustálé zlepšování. Za předpokladu, že není třeba dodržovat žádné zákonné nebo smluvní doby uchovávání, bude vaše žádost uložena po dobu maximálně dvou let u příslušného správce jako důkaz řádného zpracování a za účelem další optimalizace služeb.
 1. Mapy Google
Tato webová stránka používá službu Mapy Google (API), která patří společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „společnost Google“). Mapy Google jsou webová služba pro zobrazování interaktivních map (zemí) za účelem vizuálního poskytování zeměpisných informací. Tuto službu můžete použít k zobrazení naší polohy, abyste nás tak snáze našli. Když vstoupíte na podstránky, které obsahují mapu ze služby Mapy Google, informace o vašem používání našich webových stránek (například vaše IP adresa) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech. To může také zahrnovat přenos a ukládání údajů na serverech ve Spojených státech. Platí to bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda takový uživatelský účet neexistuje. Když jste přihlášeni k účtu Google, vaše údaje budou namapovány přímo na váš účet. Pokud se chcete mapování svého profilu na účet Google vyhnout, je nutné se odhlásit a teprve potom aktivovat tlačítko. Společnost Google ukládá vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto hodnocení se provádí zejména podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google na vkládání přizpůsobené reklamy, průzkumu trhu nebo návrhu jejích webových stránek orientovaných na poptávku. Při vyhledávání polohy se přenáší pouze vyhledávaná adresa zadaná uživatelem. Mezi položkou vyhledávání a uživatelem není žádné propojení ani uložení. Pokud s budoucím přenosem vašich osobních údajů do společnosti Google v souvislosti s používáním služby Mapy Google nesouhlasíte, můžete také webovou službu Mapy Google zcela deaktivovat vypnutím aplikace JavaScript ve vašem prohlížeči. Mapy Google a tím i zobrazení mapy na těchto webových stránkách tak nelze použít. Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na vizualizaci našich online nabídek a snadné dohledatelnosti míst, která jsme na webových stránkách uvedli. Odkaz na zásady ochrany osobních údajů společnosti Google
 1. Správce značek Google
Ke správě značek webových stránek používáme Správce značek Google, což je webová služba poskytovaná společností Google. Samotný nástroj Správce značek Google (který značky zavádí) je doménou bez souborů cookie a neshromažďuje osobně identifikovatelné informace. Nástroj spouští další značky, které mohou údaje shromažďovat. Správce značek Google k těmto údajům nemá přístup. Pokud je zakázán na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny měřicí značky zavedené pomocí Správce značek Google. Další informace o Správci značek naleznete v informacích o Správci značek Google.

Zásady ochrany osobních údajů

Fanouškovská stránka společnosti Gerlach na síti Facebook

 1. Úvod
S potěšením vás vítáme na naší fanouškovské stránce na síti Facebook. Děkujeme za váš zájem o naši společnost, výrobky a služby. V následujícím dokumentu bychom vás rádi informovali o určitých otázkách týkajících se zákonů o ochraně osobních údajů, které platí při návštěvě naší fanouškovské stránky.
 • Naši fanouškovskou stránku nám poskytuje společnost Meta Platforms Inc. v souladu s platnými podmínkami použití. Za technický provoz fanouškovské stránky je výhradně odpovědná společnost Facebook.
 • My jsme výhradně odpovědní za obsah, který na stránce zveřejníme.
 • Vaše návštěva a vaše interakce na naší fanouškovské stránce jsou sledovány společností Facebook. Tyto informace nám budou poskytnuty v anonymizované podobě (jako přehledy stránky). Pokud máte účet na síti Facebook, společnost Facebook bude zpracovávat vaše údaje v souladu s vlastními podmínkami použití společnosti Facebook. Pokud nejste členem sociální sítě Facebook, vaše interakce na naší fanouškovské stránce budou anonymně sledovány a budou nám také poskytovány ve formě statistické analýzy (přehledy stránky). Společnost Meta i my jsme společně odpovědní za zpracování osobních údajů při událostech souvisejících s přehledy stránek (údaje z přehledů).
 • V souladu se smlouvou mezi společností Facebook a námi (dodatek o přehledech stránek) plní každý společný správce své informační povinnosti na vlastní odpovědnost.
 • Svá práva jako subjekt údajů (viz bod 4) můžete uplatnit tak, že se obrátíte na pověřence odpovědného za údaje z přehledů. Pokud obdržíme dotaz, který spadá do oblasti odpovědnosti společnosti Facebook, předáme ho společnosti Facebook k dalšímu zpracování.
 • Nemáme žádný vliv na zpracování údajů společností Facebook. Kromě toho nemáme žádné informace ohledně míry, účelu a doby, po kterou bude společnost Facebook údaje ukládat a případně vyhodnocovat a propojovat a předávat informace třetím stranám. Pokud nás budete chtít kontaktovat přímo, tj. bez účasti společnosti Facebook, použijte kontaktní údaje na našich webových stránkách.
 • Další informace týkající se zpracování údajů, za které je výhradně odpovědná společnost Facebook, naleznete v datových pravidlech a zásadách použití souborů cookie společnosti Facebook.
 1. Kdo je odpovědný za zpracování údajů?
Společnost Gerlach Zolldienste GmbH, Keniastraße 12, D-47269 Duisburg, Německo je odpovědná za informace, které zveřejňuje, a také za jejich zpracování. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese: Deutsche Post AG Corporate Data Protection 53250 Bonn Německo E-mail: [email protected] Společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko a Deutsche Post AG jsou společně odpovědné za zpracování osobních údajů z událostí pro přehledy stránek (údaje z přehledů). Kolektivní zpracování je založeno na dohodě mezi společnými správci podle článku 26 GDPR, kterou si můžete prohlédnout na adrese: Informace o přehledech stránky
 1. Jaké údaje zpracováváme a jak a proč vaše osobní údaje zpracováváme?
3.3 Zpracování údajů z přehledů stránky pro statistické účely Pro naši fanouškovskou stránku nám společnost Meta poskytuje přehledy o stránce. Přehledy stránky jsou anonymní statistiky, které jsou vytvářeny v důsledku určitých událostí a jsou sledovány společností Facebook, když návštěvník fanouškovské stránky, jako jste vy, pracuje s naší fanouškovskou stránkou. Přehledy stránky, které neobsahují žádné osobní údaje, můžeme použít k tomu, abychom zjistili, jaká skupina skupina uživatelů přistupuje ke konkrétnímu obsahu. Tyto údaje můžeme také použít k optimalizaci samotné fanouškovské stránky. To představuje oprávněný zájem na zpracování (zpracování osobních údajů při událostech pro přehledy stránky). Právním základem pro zpracování osobních údajů souvisejících s přehledem stránky je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Nastavení předvoleb reklam si můžete upravit na svém účtu ve službě Facebook. 3.2 Zpracování údajů vyplývající z toho, že nás kontaktujete a z jiných komunikací My sami neshromažďujeme osobní údaje, když se s námi spojíte mimo jiné pomocí kontaktního formuláře nebo aplikace Messenger. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem zodpovězení dotazu, navázání kontaktu a pro příslušnou technickou správu a pokud neplatí jiné zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání, budou používány maximálně po dobu dvou let k prokázání správného a řádného zpracování a k další optimalizaci služeb. Naším oprávněným zájmem je vyřešit vaši záležitost řádně a co nejrychleji. Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud je kontakt zahájen za účelem zahájení nebo uzavření smlouvy, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR bude sloužit jako právní základ. Pokud nám poskytnete osobní údaje na naší fanouškovské stránce (např. jako součást komentáře), bude tento proces prováděn na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Pokud nám chcete zaslat své osobní údaje, doporučujeme kontaktovat náš zákaznický servis. Údaje jsou také shromažďovány za účelem pořádání a zpracování soutěží. Příslušné podrobnosti, například které údaje jsou zpracovávány pro jaký účel, naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů a v podmínkách příslušné soutěže. 3.3 Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu Osobní údaje zpracováváme, abychom vás mohli informovat o našich nabídkách, novinkách, výrobcích a službách. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu v kontextu našich oprávněných zájmů. Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (viz bod 4). Jakmile námitku vznesete, vaše osobní údaje se již nebudou pro tyto účely zpracovávat.
 1. Jaká práva mají uživatelé?
Podle GDPR mají subjekty údajů následující práva:
 • Podle článku 15 GDPR mají právo obdržet informace o osobních údajích, které jsou zpracovávány příslušným správcem.
 • Mohou požádat o opravu podle článku 16 GDPR za předpokladu, že jejich údaje nejsou nebo již nejsou správné.
 • Podle článku 17 GDPR mohou subjekty údajů požadovat výmaz svých osobních údajů.
 • Podle článku 18 GDPR mají právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Pokud jsou splněny požadavky čl. 20 (1) GDPR, mají subjekty údajů právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Podle článku 77 (1) GDPR mají právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.
 • Podle článku 21 (2) GDPR můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Podle článku 21 GDPR mají subjekty údajů právo vznést námitku za předpokladu, že jejich údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (viz body 3.1 a 3.2) a za předpokladu, že mohou uvést důvody týkající se jejich konkrétní situace. Námitku u nás můžete vznést uvedením svých kontaktních údajů, konkrétního zpracování, proti kterému vznášíte námitku, důvodů námitky vyplývajících z vaší konkrétní situace a názvu fanouškovské stránky.
Nebo v případě námitky proti zpracování přehledů stránky pro statistické účely (viz bod 3.1) u společnosti Facebook. Pokud obdržíme dotaz, který spadá do oblasti odpovědnosti společnosti Facebook, předáme ho společnosti Facebook k dalšímu zpracování. Pokud si přejete uplatnit práva subjektu údajů vůči společnosti Facebook, kontaktujte společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Tato práva můžete uplatnit online pomocí kontaktního formuláře uvedeného na stránkách společnosti Facebook. Pokud chcete uplatnit svá práva jako subjekt údajů při jednání s námi, použijte kontaktní údaje uvedené v bodě 2.

Kontaktujte nás

Přední neutrální poskytovatel celních služeb v Evropě
Více než 140leté zkušenosti v celních službách
Lokálně zavedený - celosvětově propojený ve více než 200 zemích
Copyright ©2024 Gerlach Customs
chevron-down